litigation

دعوی قضایی

هر موردی آنطور که انتظار می رود به راحتی پیش نمی رود. در برخی موارد، متقاضیان ممکن است نیاز به حضور در جلسه دادرسی برای حل یک موضوع مربوط به درخواست اقامت موقت یا دائم، ادعای پناهندگی، پذیرش، دستگیری و بازداشت و غیره داشته باشند. این مسائل از نظر مراحل درخواست متفاوت است.

اگرچه دادخواهی فرآیندی بسیار فنی، زمان‌بر، پرهزینه و پر استرس است، اما اگر مراجعین به دنبال احیای عدالت باشند، روندی اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر این، لحظه پایانی پیروزی ارزش تمام تلاش ها و زحمت ها را دارد.

در اکسیلکس، ما متعهد هستیم که در هر مرحله از فرآیند در کنار شما بمانیم و این روند را کم استرس تر کنیم.

تیم ما همه انواع پرونده های مهاجرت از جمله اما نه محدود به دعاوی پناهندگی، درخواست تجدید نظر مهاجرت، تجدید نظر پناهندگی، بررسی بازداشت و عدم پذیرش را مطرح می کند. ارگان هایی که ما در مقابل آنها این پرونده ها را نمایندگی می کنیم به شرح زیر است:

پرونده های پناهندگی در ارگان های زیر:

  • اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا
  • بخش تجدید نظر مهاجرت
  • بخش استیناف پناهندگان
  • دادگاه فدرال